In dit stuk wordt in het kort uitgelegd hoe ThetaHealing® werkt en op basis van welke huidige kennis de werking van deze effectieve methode aangetoont kan worden.

De methode

ThetaHealing® is een eenvoudige meditatiemethodiek die het mogelijk maakt om via de Bronenergie van alles-wat-er-is (ook wel Chi of nulpuntenergie genoemd) direct veranderingen te maken in overtuigingen, gevoelens en (fysieke) blokkades. ThetaHealing® past als complementaire of alternatieve geneeswijze in de groep van mind-body therapieën, zoals yoga, NLP, mindfullness, hypnotherapie etc. Het is zowel in therapie en als zelfhulpmethode voor persoonlijke ontwikkeling te gebruiken en richt zich op het ondersteunen van psychisch, fysiek, spiritueel en emotioneel welbevinden.

Kwantummechanica

ThetaHealing® wordt ook wel beschouwd als toegepaste kwantummechanica. In de kwantumtheorie wordt de werkelijkheid op een fundamenteel andere manier benaderd dan in de klassieke natuurkunde. Volgens deze breed aangehangen en op veel vlakken inmiddels bewezen theorie is er namelijk geen waarnemer-onafhankelijke werkelijkheid[i]. Diverse onderzoeken tonen aan dat de feitelijke waarneming de werkelijkheid beïnvloedt. Waarneming wordt zelfs gezien als het element dat aan de basis staat van de creatie van een realiteit: pas door het observeren van een fenomeen wordt het fysiek realiteit.

Waar de kwantummechanica hierin het proces van de creatie beschrijft, kan ThetaHealing® worden gezien als de kunst van het waarnemen.

Er zijn meerdere experimenten die aantonen dat kwantummechanica een rol heeft in diverse biologische processen zoals fotosynthese, de migratie van vogels, het zintuigelijk waarnemen van geur en ook in de basis van het leven zelf. Kwantummechanica verwijst naar de (vooralsnog ogenschijnlijk) vreemde verzameling natuurwetten die het gedrag van deeltjes op subatomair niveau sturen. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de experimenten waarbij een deeltje wordt opgesplitst en de gescheiden delen op zeer grote afstand nog hun verbondenheid tonen: ze blijven (tegengesteld) gelijk aan elkaar bewegen. Wetenschappelijk is dit fenomeen bekend als Quantum Entanglement[ii]

Een van de bekendere onderzoeken naar de beïnvloeding van waarneming op de realiteit is het ‘double-slit experiment’[iii], waarbij licht door twee parallelle stroken op een vel fotografisch papier wordt geschenen. Het experiment is uitgevoerd op twee manieren met elk een ander resultaat. Als eerste met detectoren voor lichtdeeltjes (fotonen) aan elke kant van de stroken, zodat de onderzoekers de passerende fotonen konden waarnemen. Alle lichtdeeltjes die door de stroken gingen werden dus geobserveerd en waren uiteindelijk als losse deeltjes te zien op het fotopapier. In het tweede experiment werden de detectoren verwijderd, maar verder gelijk uitgevoerd. Het fotopapier liet nu een ander resultaat zien. Namelijk geen losse deeltjes maar een golfvorm. We weten dat licht zowel als deeltjes en als golfvorm zichtbaar kan zijn, maar het blijkt dus dat de feitelijke handeling van observatie van invloed is op de verschijningsvormv. Een duidelijke uitleg van dit experiment wordt gegeven in deze video:

 
 

Kwantummechanica onderzoeker en wetenschapper John Wheeler[iv] zei over dit fenomeen: “Information [waarneming, gedachten] may not be just what we learn about the world, it may be what makes the world.” Vrij vertaald betekent dit dat onze gedachten en waarnemingen onze realiteit creëren. En voor veel methodieken, zoals NLP, meditatie, mindfullness en ThetaHealing®, is dit de basis en uitgangspunt van hun helende werking.

De thètastaat

Een belangrijk onderdeel in ThetaHealing is de “thètastaat”. Dit is een zeer diepe staat van ontspanning, die onder andere voorkomt in de droomstaat. Hersengolven vertragen hierin tot een frequentie van ongeveer 4 tot 7 trillingen per seconde. Oude wijzen mediteerden al uren lang achtereen om deze staat te bereiken, waarin ze tot absoluut perfecte kalmte kwamen. De thètastaat kan worden gezien als het onderbewuste, het gebied tussen bewust en onbewust. En wordt gekarakteriseerd door creativiteit, inspiratie en zeer spirituele sensaties.

Wetenschappers hebben ontdekt dat vooral de alpha en thèta hersengolffrequenties het volgende kunnen bereiken: [v]     

 • Stress verminderen en een aanzienlijke vermindering aan vatbaarheid voor angstsituaties bevorderen.
 • Een diepe lichamelijke ontspanning en mentale helderheid vergemakkelijken.
 • De verbale bekwaamheid en de verbale IQ prestaties verhogen.
 • Beide hemisferen van de hersenen beter synchroniseren.
 • Mentale beelden en spontane fantasierijke en creatieve gedachten herinneren.
 • Pijn verminderen, een euforisch gevoel bevorderen en de aanmaak van endorfinen stimuleren

Ander gepubliceerd onderzoek heeft aangetoond dat een verhoogde thètagolf activiteit in de prefrontale cortex gerelateerd is aan medicatievrij herstel van symptomen van zware depressie[vi]

Het creëren van een verandering: waar spiritualiteit en wetenschap samenkomen

De thètastaat kun je omschrijven als de ervaring die je hebt wanneer je boven op een berg staat en je helemaal één voelt met de omgeving. Je weet dan intuïtief dat je één bent met alles wat er is. Op dat moment ben je in de thètastaat en bewust verbonden met de scheppende kracht van alles wat er is (Bronenergie).

In ThetaHealing® wordt dit bereikt middels een eenvoudige meditatietechniek. En via de, dan bewust bereikte, Bronenergie is het mogelijk om directe veranderingen of nieuwe realiteiten te creëren. Dit kunnen bijvoorbeeld gedachten of gevoelens zijn, maar ook veranderingen op spiritueel, genetisch of fysiek niveau.

Refererend aan de kwantummechanica is deze mogelijkheid op de volgende manier uit te leggen:

In de thètastaat wordt een intentie van verandering aangenomen en vervolgens wordt de verandering (intuïtief) waargenomen.

De intentie is de ‘opdracht’ is aan de Bronenergie voor het creëren of veranderen van datgene wat gewenst is. De Bronenergie gedraagt zich hierbij als een non-duaal energetisch veld van onbeperkte mogelijkheden welke aangestuurd wordt door gedachten (intenties). De (intuïtieve) waarneming van de verandering of creatie zorgt er daarna voor dat het gewenste resultaat een (fysieke) realiteit wordt. Kwantummechanica verklaarde immers dat waarneming realiteit creëert.

Bronenergie kan in dit kader gezien worden als de (basis)energie waar het atoom (en eigenlijk alles) uit ontstaat en in bestaat.

Bewijs van verandering tijdens een sessie met ThetaHealing®

Voor en na een verandering worden overtuigingen getest middels de spiertest methode, die ook wordt gebruikt in de toegepaste kinesiologie. Het lichaam laat met deze methode zien wat voor hem waar is. Met andere woorden: het lichaam laat zien door een spierspanning dat wat het gelooft van belang is om te behouden. Door in de sessie de overtuiging te onderzoeken en de onderliggende “winst” of toegevoegde waarde ervan te achterhalen, kunnen belemmerende overtuigingen worden losgelaten.

Bijvoorbeeld: een belemmerende overtuiging als “ik moet mij aanpassen aan anderen” test vooraf “ja” en na de verandering middels ThetaHealing “nee”. 

Ter verduidelijking: de onderliggende “winst” van zo’n overtuiging kan bijvoorbeeld zijn het voelen van koestering of liefde. Waarbij de belemmerende overtuiging in dat geval bijvoorbeeld wordt veranderd in “ik voel mij gekoesterd (zonder mij daarvoor aan te moeten passen)”.

Ervaringen met ThetaHealing® wereldwijd

Met deze manier van werken hebben heel veel mensen directe veranderingen ervaren op fysiek, mentaal en spiritueel niveau. ThetaHealing® is zo’n 25 jaar geleden ontstaan toen de Amerikaanse Vianna Stibal een directe heling van kanker in haar been meemaakte en ze ging onderzoeken, vastleggen en overbrengen hoe ze dat eigenlijk voor elkaar had gekregen. Het resultaat is de methode ThetaHealing® die inmiddels wereldwijd door zo’n 300.000 mensen wordt beoefend.

Deze manier van werken creëert en ondersteunt een snelle en diepgaande persoonlijke ontwikkeling. En brengt mensen weer in verbinding met de oorspronkelijke kennis over de onbegrensde mogelijkheden als mens, wat meesters als Gautama Buddha en Jezus al lieten zien en bespraken!

Op de website http://thetahealingtestimonials.com zijn diverse persoonlijke verhalen te lezen over ervaringen met ThetaHealing®.

In Japan wordt ThetaHealing® inmiddels geïntegreerd toegepast in reguliere ziekenhuizen. En zijn er internationale conferenties van de ThetaHealing® Medical Association.

Verder wetenschappelijk onderzoek naar ThetaHealing® en onderbouwing van de methodiek is te vinden via http://www.thetahealingscience.com

Boeken over ThetaHealing®

Door Vianna Stibal:

 • ThetaHealing Introducing an Extraordinary Energy-Healing Modality: Basis inleiding tot ThetaHealing®
 • Advanced ThetaHealing Harnessing the Power of All That Is: Uitdieping van de methode voor een effectiever gebruik ervan.
 • ThetaHealing® Diseases and Disorders: Deze gids geeft een diepgaand begrip over het oplossen van ziektes en aandoeningen vanuit een intuïtief perspectief. In dit boek worden geloofsovertuigingen, intuïtieve inzichten, remedies en supplementen besproken waarvan de schrijfster, op basis van meer dan 47.000 sessie met cliënten, heeft ontdekt dat ze behulpzaam zijn bij het oplossen van bepaalde ziektes.
 • ThetaHealing Rhythm: Over het ontdekken van het best passende ritme voor je lichaam(-sgewicht), geest en ziel.

Door anderen:

 • Moving Beyond. Door: Judy Dragon, ThetaHealing® Master, CHT, Minister: Over de heling, middels ThetaHealing, van trauma’s door fysiek en seksueel misbruik. Een gids gebaseerd op jarenlange ervaring van de schrijfster in het werk met deze thema’s en ThetaHealing.

Bronnen

[i] Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwantummechanica

[ii] Website: https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_entanglement. Veel van deze onderzoeken zijn uitgevoerd door CERN in Zwitserland

[iii] Website: https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment

[iv] Website: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Archibald_Wheeler

[v] Boek: ThetaHealing. Introducing an Extrordinary Energy-Healing Modality. ISBN 9781401929282

[vi] Referentie: Leuchter, A.F., Cook, I.A., Witt, E.A., Morgan, M. & Abrams, M. (2002). Changes in brain function op depressed subject during treatment with placebo. American Journal of Psychiatry, 159, 122-129